Techno MedicaTechno Medica

尿検体 管理ソリューション 受付・尿カップ提出・検体管理から分取・分析まで尿検体 管理ソリューション 受付・尿カップ提出・検体管理から分取・分析まで

u-TRIPS V2u-TRIPS V2
  • 開発中プロダクト開発中プロダクト
  • u-TRIPS V2ムービーu-TRIPS V2ムービー
  • UA・ROBO製品紹介ムービーUA・ROBO製品紹介ムービー
  • お問合せ
  • 採血・採尿受付機 製品情報採血・採尿受付機 製品情報
  • ハルンカップラベラー 製品情報ハルンカップラベラー 製品情報
  • 全自動尿分取装置 製品情報全自動尿分取装置 製品情報
  • お問合せ